• Home
 • Ochrana súkromia a GDPR

Ochrana súkromia a GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI PIZZA ZÁPAD

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť PIZZAZAPAD, s.r.o., so sídlom: 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, IČO: , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.  („spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Ako spoločnosť získava osobné údaje

Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmluvy
 • od klientov, ktorý dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod.)

 Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb. Spoločnosť pre tento účel prijala internú bezpečnostnú smernicu, ktorá upravuje postupy zamestnancov spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov.

 Aký je právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov :

 • Plnenie zmluvy

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov vyplývajúcich z hlavnej podnikateľskej činnosti spoločnosti. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie zmluvy. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

 

 • Súhlas dotknutej osoby

Súhlas udelený dotknutou osobou spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

 

 • Plnenie zákonnej povinnosti

 Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či osobám.

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia zákonnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 • Oprávnené záujmy spoločnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje tým, že monitoruje priestory spoločnosti na účely ochrany svojho majetku. Takéto monitorovanie spoločnosť vykonáva na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a podľa § 13 ods. 1 písm. f).

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia oprávnených záujmov najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie oprávnených záujmov.

 

Dotknutá má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Kto sú príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad spoločnosti, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých  aktivít nevyhnutých pre chod spoločnosti ako sú napríklad externé spoločnosti účtovnícke služby. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Spoločnosť neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP

 

Zoznam sprostredkovateľov :

Technonet s.r.o., so sídlom Papča 6, 980 23 Drienčany, IČO: 47 701 404

 

Aké sú práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od spoločnosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak ;spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na adrese sídla spoločnosti;
 • doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený)
  zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
  e-mailom na adresu spoločnosti info@pizzazapad.sk